Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Idaerd waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Idaerd

Idaerd is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 80 inwoners en daarmee de 2362 grootste stad van Nederland. Het heeft 35 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €20.400.


Inwoners 80


Aantal huishoudens 35


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Idaerd

Huishoudens Idaerd

Idaerd heeft in totaal 80 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 10


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 37


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Idaerd

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 5,10km


Afstand tot grote supermarkt 3,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,50km


Afstand tot school 2,70km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Idaerd

Idaerd heeft in totaal 4 straten.


Buorren Friesmawei Hôflânswei Tsjaerderdyk

Andere plaatsen in de regio Idaerd

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Oudehaske, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottum, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Idaerd

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Idaerd? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Idaerd

Huizenmarkt Idaerd

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Idaerd? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Idaerd.

Woningmarkt Idaerd

112 Idaerd

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Idaerd welke zijn binnengekomen via p2000 Idaerd.

Ongeval met letsel op N354 in Idaerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 idaerd n354 - overijsselsestraatweg 8,8
op 15-09-23

Ongeval met letsel op A32 in Idaerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 idaerd a32 re 65,6
op 15-06-23

Voertuigbrand op A32 in Idaerd
p 1 bnn-01 br wegvervoer motor a32 li 65,9 idaerd 026131
op 30-09-22

Voertuigbrand op A32 in Idaerd
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto a32 li 65,1 idaerd 026331
op 19-09-22

Brandweer met spoed naar Tsjaerderdyk in Idaerd
p 1 bnn-05 br berm-/bosschage tsjaerderdyk idaerd 026131 026031
op 30-07-22

Actuele 112 meldingen Idaerd

Aantal inwoners Idaerd

Idaerd heeft in totaal 80 inwoners en is daarmee de 2362 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Idaerd


Mannen 45


Vrouwen 35


Ongehuwd 40


Gehuwd 25


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Idaerd

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Idaerd? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Idaerd.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Idaerd

In de omgeving van Idaerd zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €20.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €20.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Idaerd

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Idaerd? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Idaerd op Funda.

Koopwoningen Idaerd

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling