Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Baaium waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Baaium

Baaium is een plaats in de gemeente Waadhoeke. Het is een plaats met 120 inwoners en daarmee de 2291 grootste stad van Nederland. Het heeft 50 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.000.


Inwoners 120


Aantal huishoudens 50


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Baaium

Huishoudens Baaium

Baaium heeft in totaal 120 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 15


Huishoudens met kinderen 20


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60


Woning voorraad 48


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Baaium

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,00km


Afstand tot grote supermarkt 2,30km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,30km


Afstand tot school 2,30km


Scholen binnen 3 km 1,90

Andere plaatsen in de regio Baaium

Abbega, Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harlingen, Hartwerd, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Baaium

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Baaium? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Baaium

Huizenmarkt Baaium

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Baaium? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Baaium.

Woningmarkt Baaium

112 Baaium

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Baaium welke zijn binnengekomen via p2000 Baaium.

Assistentie ambulance op Alde Dyk in Baaium
p 1 bnn-01 ass. ambu tilassistentie alde dyk baaium 025132
op 15-07-23

Ongeval met letsel op Kleasterwei in Baaium
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baaium kleasterwei
op 18-11-22

Ongeval met letsel op Hasthemerwei in Baaium
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baaium hasthemerwei
op 14-08-22

Actuele 112 meldingen Baaium

Aantal inwoners Baaium

Baaium heeft in totaal 120 inwoners en is daarmee de 2291 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Baaium


Mannen 60


Vrouwen 65


Ongehuwd 45


Gehuwd 55


Gescheiden 10


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Baaium

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Baaium? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Baaium.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Baaium

In de omgeving van Baaium zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.000 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Baaium

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Baaium? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Baaium op Funda.

Koopwoningen Baaium

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling