Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Easterlittens waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Easterlittens

Easterlittens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 410 inwoners en daarmee de 1918 grootste stad van Nederland. Het heeft 190 huishoudens met een gemiddelde waarde van €196.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.700.


Inwoners 410


Aantal huishoudens 190


Gemiddelde woningwaarde €196.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Easterlittens

Huishoudens Easterlittens

Easterlittens heeft in totaal 410 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €196.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 65


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 55


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,12


Woning voorraad 193


Gemiddelde woningwaarde €196.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Easterlittens

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,37km


Afstand tot grote supermarkt 2,97km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,22km


Afstand tot school 0,42km


Scholen binnen 3 km 2,10

Andere plaatsen in de regio Easterlittens

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Easterlittens

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Easterlittens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Easterlittens

Huizenmarkt Easterlittens

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Easterlittens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Easterlittens.

Woningmarkt Easterlittens

112 Easterlittens

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Easterlittens welke zijn binnengekomen via p2000 Easterlittens.

Voertuig te water op N384 in Easterlittens
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 easterlittens n384 - froonackerdyk
op 04-01-24

Gaslek op Loayerstrjitte in Easterlittens
p 1 bnn-01 ongeval gaslekkage buiten loayerstrjitte easterlittens 026193 026031
op 04-09-23

Brandweer met spoed naar N384 in Easterlittens
p 1 bnn-04 br berm-/bosschage n384 - froonackerdyk 7,5 easterlittens 026031
op 23-08-22

Ongeval met letsel op N384 in Easterlittens
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 easterlittens n384 - froonackerdyk 7,9
op 07-07-22

Actuele 112 meldingen Easterlittens

Aantal inwoners Easterlittens

Easterlittens heeft in totaal 410 inwoners en is daarmee de 1918 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Easterlittens


Mannen 210


Vrouwen 190


Ongehuwd 170


Gehuwd 180


Gescheiden 25


Geboorte totaal -

Waardebepaling Easterlittens

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Easterlittens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Easterlittens.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Easterlittens

In de omgeving van Easterlittens zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.700


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Easterlittens

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Easterlittens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Easterlittens op Funda.

Koopwoningen Easterlittens

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling