Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Britswert waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Britswert

Britswert is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 100 inwoners en daarmee de 2324 grootste stad van Nederland. Het heeft 40 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.900.


Inwoners 100


Aantal huishoudens 40


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie

Plattegrond Britswert

Huishoudens Britswert

Britswert heeft in totaal 100 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 20


Huishoudens met kinderen 15


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 46


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Britswert

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,80km


Afstand tot grote supermarkt 4,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,70km


Afstand tot school 1,70km


Scholen binnen 3 km 1,30

Straten in Britswert

Britswert heeft in totaal 7 straten.


Buorren Froonackerdyk Jeth Kleasterdyk Kromwâl Swarte Mole Terp

Andere plaatsen in de regio Britswert

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Britswert

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Britswert? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Britswert

Huizenmarkt Britswert

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Britswert? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Britswert.

Woningmarkt Britswert

112 Britswert

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Britswert welke zijn binnengekomen via p2000 Britswert.

Ongeval met letsel op Kleasterdyk in Britswert
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert kleasterdyk
op 11-10-23

Ongeval met letsel op Froonackerdyk in Britswert
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert n384 - froonackerdyk
op 13-09-23

Gaslek op Kromwâl in Britswert
p 1 bnn-02 hv overig gaslekkage buiten kromwal britswert 025793 026031
op 27-12-22

Ongeval met letsel op Froonackerdyk in Britswert
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert n384 - froonackerdyk,2
op 20-07-22

Actuele 112 meldingen Britswert

Aantal inwoners Britswert

Britswert heeft in totaal 100 inwoners en is daarmee de 2324 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Britswert


Mannen 55


Vrouwen 50


Ongehuwd 45


Gehuwd 40


Gescheiden 10


Geboorte totaal -

Waardebepaling Britswert

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Britswert? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Britswert.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Britswert

In de omgeving van Britswert zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.900 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €21.900

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Britswert

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Britswert? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Britswert op Funda.

Koopwoningen Britswert

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling