Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Jellum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Jellum

Jellum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 150 inwoners en daarmee de 2246 grootste stad van Nederland. Het heeft 60 huishoudens met een gemiddelde waarde van €309.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.850.


Inwoners 150


Aantal huishoudens 60


Gemiddelde woningwaarde €309.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Jellum

Huishoudens Jellum

Jellum heeft in totaal 150 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €309.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 20


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 59


Gemiddelde woningwaarde €309.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Jellum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 5,20km


Afstand tot grote supermarkt 3,30km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,70km


Afstand tot school 2,70km


Scholen binnen 3 km 0,90

Straten in Jellum

Jellum heeft in totaal 5 straten.


Hegedyk Hilaarderdyk Lytse Dyk Nijlânsreed Smidshoeke

Andere plaatsen in de regio Jellum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jorwert, Jutrijp, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Jellum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Jellum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Jellum

Huizenmarkt Jellum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Jellum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Jellum.

Woningmarkt Jellum

112 Jellum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Jellum welke zijn binnengekomen via p2000 Jellum.

Actuele 112 meldingen Jellum

Aantal inwoners Jellum

Jellum heeft in totaal 150 inwoners en is daarmee de 2246 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Jellum


Mannen 70


Vrouwen 80


Ongehuwd 65


Gehuwd 70


Gescheiden 10


Geboorte totaal -

Waardebepaling Jellum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Jellum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Jellum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Jellum

In de omgeving van Jellum zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.850 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €27.850

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Jellum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Jellum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Jellum op Funda.

Koopwoningen Jellum

Buurtgegevens Jellum

Oppervlakte Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Oppervlakte totaal 325
Oppervlakte land 322
Oppervlakte water 2

Bevolking Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Aantal inwoners 150
Vrouwen 70
Mannen 75
Ongehuwd 65
Gehuwd 70
Verweduwd -
Gescheiden 10
Bevolkingsdichtheid 46
Huishoudens totaal 55
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 20
Eenpersoonshuishoudens 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,6
Leeftijd 0 - 15 jaar 20
Leeftijd 15 - 25 jaar 25
Leeftijd 25 - 45 jaar 10
Leeftijd 45 - 65 jaar 60
Leeftijd 65+ 30
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 7%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 27,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 39,3%

Wonen Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Gemiddelde woningwaarde €382k
Bouwjaar vanaf 2000 10%
Bouwjaar voor 2000 90%
Huurwoningen totaal 5
Koopwoningen 95%
Percentage bewoond 98%
Percentage eengezinswoning 97%
Percentage meergezinswoning 3%
Percentage onbewoond 2%
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 5%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot apotheek 7,4km
Afstand tot brandweerkazerne 6km
Afstand tot huisartsenpost 8,1km
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,2km
Afstand tot ziekenhuis 8,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,3
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2

Kinderopvang Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot buitenschoolse opvang 2,7km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,8
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,5
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3,3

Detailhandel Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot grote supermarkt 3,3km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,4km
Afstand tot warenhuis 8km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,3
Grote supermarkten binnen 5 km 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 3,3
Warenhuizen binnen 10 km 2,9
Warenhuizen binnen 20 km 8
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Bedrijfsvestigingen totaal 30
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot café 5,7km
Afstand tot cafetaria 5,5km
Afstand tot hotel 3,1km
Afstand tot restaurant 0,6km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km -
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km -
Hotels binnen 5 km 1
Hotels binnen 10 km 14
Hotels binnen 20 km 30,3
Restaurants binnen 1 km 0,9
Restaurants binnen 3 km 2,1
Restaurants binnen 5 km 3

Criminaliteit Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld -
Totaal vermogensmisdrijven -
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,6km
Afstand tot treinstations 3,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 8km

Motorvoertuigen Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Motorfietsen 10
Personenauto's totaal 90
Personenauto's benzine (brandstof) 55
Personenauto's overige (brandstof) 35
Personenauto's per huishouden 1,5
Personenauto's per km2 28

Recreatie Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Afstand tot attractie 6,8km
Afstand tot bioscoop 7,9km
Afstand tot kunstijsbaan 6,6km
Afstand tot sauna 16,4km
Afstand tot zonnebank 7,8km
Afstand tot zwembad 8,7km
Attracties binnen 10 km 2
Attracties binnen 20 km 5,9
Attracties binnen 50 km 16
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 2
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Inwoners vanaf 15 jaar 130
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 100
Inwoners vanaf de AOW uitkering 30
AOW uitkering 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Gemiddeld gasverbruik 2.100m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.510kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.570kwh
Eigen woning gasverbruik 2.110m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.560kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.100m3

Zonnestroom Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Aantal installaties bij woningen 8
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 32

Stedelijkheid Jellum

  Dorpen Zuid West
Jellum
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 36

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling