Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Boksum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Boksum

Boksum is een plaats in de gemeente Waadhoeke. Het is een plaats met 400 inwoners en daarmee de 1926 grootste stad van Nederland. Het heeft 175 huishoudens met een gemiddelde waarde van €192.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.700.


Inwoners 400


Aantal huishoudens 175


Gemiddelde woningwaarde €192.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Boksum

Huishoudens Boksum

Boksum heeft in totaal 400 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €192.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 55


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 60


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 169


Gemiddelde woningwaarde €192.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Boksum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 6,20km


Afstand tot grote supermarkt 2,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,10km


Afstand tot school 2,10km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Boksum

Abbega, Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Britsum, Britswert, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Hegebeintum, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Boksum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boksum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Boksum

Huizenmarkt Boksum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boksum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boksum.

Woningmarkt Boksum

112 Boksum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Boksum welke zijn binnengekomen via p2000 Boksum.

Ongeval met letsel op N359 in Boksum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum n359 - hendrik algerawei
op 04-03-24

Ongeval met letsel op N359 in Boksum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum n359 - hendrik algerawei
op 17-08-23

Woningbrand op Buorren in Boksum
p 1 bnn-03 br woning meterkast vrijstaand buorren boksum 027393 026131
op 27-05-23

Brandweer met spoed naar Pypsterbuorren in Boksum tilassistentie ambulance
p 1 bnn-02 ass. ambu til assistentie pypsterbuorren boksum 026131
op 30-04-23

Gaslek op Blessumerpaed in Boksum
p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten cbs otto clant skoalle blessumerpaed boksum 027393 026131
op 02-11-22

Actuele 112 meldingen Boksum

Aantal inwoners Boksum

Boksum heeft in totaal 400 inwoners en is daarmee de 1926 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Boksum


Mannen 225


Vrouwen 175


Ongehuwd 170


Gehuwd 180


Gescheiden 35


Geboorte totaal -

Waardebepaling Boksum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boksum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boksum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Boksum

In de omgeving van Boksum zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Boksum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boksum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boksum op Funda.

Koopwoningen Boksum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling