Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Kûbaard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Kûbaard

Kûbaard is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 244 inwoners en daarmee de 2109 grootste stad van Nederland. Het heeft 97 huishoudens met een gemiddelde waarde van €221.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800.


Inwoners 244


Aantal huishoudens 97


Gemiddelde woningwaarde €221.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Kûbaard

Huishoudens Kûbaard

Kûbaard heeft in totaal 244 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €221.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 30


Huishoudens zonder kinderen 36


Huishoudens met kinderen 36


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35


Woning voorraad 103


Gemiddelde woningwaarde €221.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Kûbaard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,20km


Afstand tot grote supermarkt 2,73km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,84km


Afstand tot school 2,91km


Scholen binnen 3 km 1,70

Andere plaatsen in de regio Kûbaard

Abbega, Achlum, Akkrum, Alde Leie, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kornwerderzand, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Kûbaard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Kûbaard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Kûbaard

Huizenmarkt Kûbaard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Kûbaard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Kûbaard.

Woningmarkt Kûbaard

112 Kûbaard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Kûbaard welke zijn binnengekomen via p2000 Kûbaard.

Actuele 112 meldingen Kûbaard

Aantal inwoners Kûbaard

Kûbaard heeft in totaal 244 inwoners en is daarmee de 2109 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Kûbaard


Mannen 132


Vrouwen 112


Ongehuwd 92


Gehuwd 117


Gescheiden 10


Geboorte totaal -

Waardebepaling Kûbaard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Kûbaard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Kûbaard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Kûbaard

In de omgeving van Kûbaard zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.800

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Kûbaard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Kûbaard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Kûbaard op Funda.

Koopwoningen Kûbaard

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling