Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Easterein waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Easterein

Easterein is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 929 inwoners en daarmee de 1523 grootste stad van Nederland. Het heeft 388 huishoudens met een gemiddelde waarde van €184.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.890.


Inwoners 929


Aantal huishoudens 388


Gemiddelde woningwaarde €184.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Easterein

Huishoudens Easterein

Easterein heeft in totaal 929 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €184.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 100


Huishoudens zonder kinderen 149


Huishoudens met kinderen 139


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35


Woning voorraad 404


Gemiddelde woningwaarde €184.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Easterein

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,54km


Afstand tot grote supermarkt 2,74km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,64km


Afstand tot school 0,51km


Scholen binnen 3 km 3,54

Andere plaatsen in de regio Easterein

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Kornwerderzand, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nes, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Waaksens, Warstiens, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Easterein

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Easterein? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Easterein

Huizenmarkt Easterein

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Easterein? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Easterein.

Woningmarkt Easterein

112 Easterein

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Easterein welke zijn binnengekomen via p2000 Easterein.

Woningbrand op Tsjerkebuorren in Easterein
p 1 bnn-01 br woning tsjerkebuorren easterein 025793 026032
op 02-08-23

Gaslek op Stittenserleane in Easterein
p 1 bnn-05 ongeval gaslekkage buiten stittenserleane easterein 025793 026032
op 21-06-23

Traumaheli naar Easterein
inzet easterein
op 21-01-23

Ongeval met letsel op Easterein in Garyp
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 garyp easterein
op 31-10-22

Gaslek op Wynserdyk in Easterein
p 1 bnn-02 hv overig gaslekkage buiten wynserdyk easterein 025793 026032
op 06-09-22

Actuele 112 meldingen Easterein

Aantal inwoners Easterein

Easterein heeft in totaal 929 inwoners en is daarmee de 1523 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Easterein


Mannen 487


Vrouwen 447


Ongehuwd 427


Gehuwd 398


Gescheiden 45


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Easterein

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Easterein? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Easterein.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Easterein

In de omgeving van Easterein zijn 25 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.890 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.890

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 14


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 15


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 25


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Easterein

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Easterein? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Easterein op Funda.

Koopwoningen Easterein

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling