Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Goutum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Goutum

Goutum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 3.275 inwoners en daarmee de 766 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.275 huishoudens met een gemiddelde waarde van €267.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900.


Inwoners 3.275


Aantal huishoudens 1.275


Gemiddelde woningwaarde €267.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Goutum

Huishoudens Goutum

Goutum heeft in totaal 3.275 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €267.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 245


Huishoudens zonder kinderen 465


Huishoudens met kinderen 565


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60


Woning voorraad 1.246


Gemiddelde woningwaarde €267.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Goutum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,90km


Afstand tot grote supermarkt 1,10km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km


Afstand tot school 0,80km


Scholen binnen 3 km 6,70

Andere plaatsen in de regio Goutum

Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Goutum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Goutum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Goutum

Huizenmarkt Goutum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Goutum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Goutum.

Woningmarkt Goutum

112 Goutum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Goutum welke zijn binnengekomen via p2000 Goutum.

Gaslucht op It Blauwe Slot in Goutum
p 1 bnn-01 stank/hind. lucht gaslucht binnen it blauwe slot goutum 026193 020234
15 uur, 21 minuten geleden

Gaslucht op Fleardyk in Scharnegoutum
p 1 bnn-03 stank/hind. lucht gaslucht binnen fleardyk scharnegoutum 025693 025731
op 16-04-24

Woningbrand op Tsjebbe Claeszstrjitte in Scharnegoutum
p 1 bnn-02 br woning tsjebbe claeszstrjitte scharnegoutum 025793 025731
op 29-02-24

Voertuig te water op Reade Poarte in Goutum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 goutum reade poarte
op 11-11-23

Woningbrand op G.W.Mollemastrjitte in Scharnegoutum
p 1 bnn-02 br woning g.w.mollemastrjitte scharnegoutum 025793 025731
op 29-10-23

Actuele 112 meldingen Goutum

Aantal inwoners Goutum

Goutum heeft in totaal 3.275 inwoners en is daarmee de 766 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Goutum


Mannen 1.615


Vrouwen 1.660


Ongehuwd 1.480


Gehuwd 1.525


Gescheiden 165


Geboorte totaal 50

Waardebepaling Goutum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Goutum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Goutum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Goutum

In de omgeving van Goutum zijn 85 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.000


Gemiddeld inkomen per inwoner €28.900

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca 35


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 30


M-N zakelijke dienstverlening 85


R-U cultuur recreatie overige diensten 30

Funda Goutum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Goutum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Goutum op Funda.

Koopwoningen Goutum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling