Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Jorwert waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Jorwert

Jorwert is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 315 inwoners en daarmee de 2028 grootste stad van Nederland. Het heeft 135 huishoudens met een gemiddelde waarde van €204.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.400.


Inwoners 315


Aantal huishoudens 135


Gemiddelde woningwaarde €204.000


Grootste bedrijfstak Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Jorwert

Huishoudens Jorwert

Jorwert heeft in totaal 315 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €204.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 50


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 50


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,31


Woning voorraad 138


Gemiddelde woningwaarde €204.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Jorwert

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 6,83km


Afstand tot grote supermarkt 3,12km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,28km


Afstand tot school 0,47km


Scholen binnen 3 km 1,75

Andere plaatsen in de regio Jorwert

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harlingen, Hartwerd, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Jorwert

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Jorwert? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Jorwert

Huizenmarkt Jorwert

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Jorwert? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Jorwert.

Woningmarkt Jorwert

112 Jorwert

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Jorwert welke zijn binnengekomen via p2000 Jorwert.

Ongeval met letsel op Arsumerdyk in Jorwert
p 1 bnn-02 hv weg letsel auto ow arsumerdyk.72 jorwert 026193 026031
op 14-01-23

Actuele 112 meldingen Jorwert

Aantal inwoners Jorwert

Jorwert heeft in totaal 315 inwoners en is daarmee de 2028 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Jorwert


Mannen 145


Vrouwen 160


Ongehuwd 155


Gehuwd 115


Gescheiden 20


Geboorte totaal -

Waardebepaling Jorwert

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Jorwert? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Jorwert.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Jorwert

In de omgeving van Jorwert zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Jorwert

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Jorwert? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Jorwert op Funda.

Koopwoningen Jorwert

Buurtgegevens Jorwert

Oppervlakte Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Oppervlakte totaal 675 43
Oppervlakte land 668 42
Oppervlakte water 6 2

Bevolking Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Aantal inwoners 80 230
Vrouwen 35 125
Mannen 40 105
Ongehuwd 50 110
Gehuwd 20 90
Verweduwd - 10
Gescheiden 5 15
Bevolkingsdichtheid 12 556
Huishoudens totaal 30 105
Huishoudens met kinderen 10 30
Huishoudens zonder kinderen 10 30
Eenpersoonshuishoudens 5 40
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,8 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar 20 35
Leeftijd 15 - 25 jaar 5 25
Leeftijd 25 - 45 jaar 10 40
Leeftijd 45 - 65 jaar 25 75
Leeftijd 65+ 10 50
Geboorte totaal - -
Geboorte relatief - 4%
Sterfte totaal - -
Sterfte relatief - -
Westerse inwoners - 10
Niet-westerse inwoners - 5
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 5
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - -

Inkomen Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Aantal inkomensontvangers 100 200
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 2,8%
Huishoudens met een laag inkomen - 3,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 24,3%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 35,5%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 42,4%

Wonen Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Gemiddelde woningwaarde €386k €213k
Bouwjaar vanaf 2000 11% 8%
Bouwjaar voor 2000 89% 92%
Huurwoningen totaal 22 23
Koopwoningen 78% 76%
Percentage bewoond 89% 96%
Percentage eengezinswoning 93% 98%
Percentage meergezinswoning 7% 2%
Percentage onbewoond 11% 4%
In bezit woningcorporatie - 12%
In bezit overige verhuurders 22% 12%
Eigendom onbekend - 1%

Gezondheid Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot apotheek 6,9km 7,3km
Afstand tot brandweerkazerne 3,2km 2,9km
Afstand tot huisartsenpost 11,7km 12km
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,3km 7km
Afstand tot ziekenhuis 11,7km 12km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,1 -
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - -
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 2

Kinderopvang Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,2km 3,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,2km 3,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,9 -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2 2
Kinderdagverblijven binnen 1 km - -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1,5 0,1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3 3

Detailhandel Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot grote supermarkt 3,3km 3,1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 3,3km 3,1km
Afstand tot warenhuis 11,2km 11,4km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,5 0,5
Grote supermarkten binnen 5 km 1,2 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 2,3 2
Warenhuizen binnen 10 km 0,1 -
Warenhuizen binnen 20 km 7,3 7
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Bedrijfsvestigingen totaal 20 30
A landbouw bosbouw en visserij - 5
B-F nijverheid en energie - 5
G+I handel en horeca - 5
H+J vervoer informatie en communicatie - 5
K-L financiële diensten onroerend goed - -
M-N zakelijke dienstverlening - 5
R-U cultuur recreatie overige diensten - 10

Horeca Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot café 3,3km 3,2km
Afstand tot cafetaria 3,3km 3,2km
Afstand tot hotel 5,2km 4,9km
Afstand tot restaurant 1,4km 0,2km
Cafés binnen 1 km - -
Cafés binnen 3 km 0,6 0,3
Cafés binnen 5 km 0,9 1
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km 0,6 0,3
Cafetaria's binnen 5 km 0,9 1
Hotels binnen 5 km 0,4 0,8
Hotels binnen 10 km 3,5 3,1
Hotels binnen 20 km 33,4 32,9
Restaurants binnen 1 km 0,2 1
Restaurants binnen 3 km 1,6 1
Restaurants binnen 5 km 2,9 3

Criminaliteit Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Totaal diefstal - -
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak - -
Totaal vernieling - -
Vernieling aan auto - -
Overige vernieling - -
Totaal vernieling tegen openbare orde - -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - -
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 4 4
Totaal vermogensmisdrijven 4 4
Overige vermogensmisdrijven 1 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - -
Gewelds en seksuele misdrijven - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3km 3,1km
Afstand tot treinstations 3,2km 2,8km
Afstand tot belangrijk overstapstation 11,5km 11,5km

Motorvoertuigen Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Motorfietsen 5 15
Personenauto's totaal 50 140
Personenauto's benzine (brandstof) 30 95
Personenauto's overige (brandstof) 20 45
Personenauto's per huishouden - 1,3
Personenauto's per km2 - 332

Recreatie Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Afstand tot attractie 10,6km 10,3km
Afstand tot bioscoop 11,6km 11,4km
Afstand tot kunstijsbaan 10,5km 10,1km
Afstand tot sauna 15,3km 15,3km
Afstand tot zonnebank 11,3km 11,3km
Afstand tot zwembad 12,2km 12,1km
Attracties binnen 10 km 0,7 0,2
Attracties binnen 20 km 5,8 6
Attracties binnen 50 km 16 16
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km 0,2 -
Bioscopen binnen 20 km 3 3

Sociale zekerheid Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Inwoners vanaf 15 jaar 60 190
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 50 150
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 40
AOW uitkering 10 40
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 10
Bijstandsuitkering - -
Werkloosheidsuitkering - 10

Energie Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Gemiddeld gasverbruik 2.220m3 1.760m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.950kwh 2.890kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.360kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.280m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.950kwh 2.980kwh
Eigen woning gasverbruik 2.220m3 1.880m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.770kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.580m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 3.380kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.380m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.270kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.390m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.950kwh 2.930kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.220m3 1.980m3

Zonnestroom Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Aantal installaties bij woningen 5 11
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 14 41

Stedelijkheid Jorwert

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Jorwert
Dorpen Zuid West
Jorwert
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 45 42

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling