Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Baard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Baard

Baard is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 200 inwoners en daarmee de 2168 grootste stad van Nederland. Het heeft 80 huishoudens met een gemiddelde waarde van €221.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.300.


Inwoners 200


Aantal huishoudens 80


Gemiddelde woningwaarde €221.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Baard

Huishoudens Baard

Baard heeft in totaal 200 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €221.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 15


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 30


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 79


Gemiddelde woningwaarde €221.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Baard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km


Afstand tot grote supermarkt 2,90km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,20km


Afstand tot school 0,30km


Scholen binnen 3 km 2,10

Andere plaatsen in de regio Baard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idzega, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Baard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Baard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Baard

Huizenmarkt Baard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Baard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Baard.

Woningmarkt Baard

112 Baard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Baard welke zijn binnengekomen via p2000 Baard.

Ongeval met letsel op Dekemawei in Baard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baard cafe baard dekemawei
op 23-01-23

Brandweer met spoed voor Persoon te water
p 1 bnn-01 persoon te water petronella moensstrjitte de grits kubaard 026110 024611 025793 026032
op 18-10-22

Ongeval met letsel op N359
p 1 bnn-03 hv weg letsel n359 re - westergoawei 52,0 kubaard 027393 026032
op 04-08-22

Actuele 112 meldingen Baard

Aantal inwoners Baard

Baard heeft in totaal 200 inwoners en is daarmee de 2168 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Baard


Mannen 105


Vrouwen 90


Ongehuwd 85


Gehuwd 90


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Baard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Baard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Baard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Baard

In de omgeving van Baard zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.400


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.300

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Baard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Baard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Baard op Funda.

Koopwoningen Baard

Buurtgegevens Baard

Oppervlakte Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Oppervlakte totaal 256
Oppervlakte land 252
Oppervlakte water 4

Bevolking Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Aantal inwoners 195
Vrouwen 95
Mannen 100
Ongehuwd 85
Gehuwd 90
Verweduwd 5
Gescheiden 15
Bevolkingsdichtheid 78
Huishoudens totaal 80
Huishoudens met kinderen 30
Huishoudens zonder kinderen 35
Eenpersoonshuishoudens 15
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,4
Leeftijd 0 - 15 jaar 35
Leeftijd 15 - 25 jaar 20
Leeftijd 25 - 45 jaar 25
Leeftijd 45 - 65 jaar 70
Leeftijd 65+ 45
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 5%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners 15
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Aantal inkomensontvangers 200
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 17,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 33,3%

Wonen Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Gemiddelde woningwaarde €233k
Bouwjaar vanaf 2000 15%
Bouwjaar voor 2000 85%
Huurwoningen totaal 10
Koopwoningen 89%
Percentage bewoond 95%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 5%
In bezit woningcorporatie 7%
In bezit overige verhuurders 2%
Eigendom onbekend 1%

Gezondheid Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot apotheek 3,4km
Afstand tot brandweerkazerne 4km
Afstand tot huisartsenpost 14,3km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,4km
Afstand tot ziekenhuis 14,3km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km -
Ziekenhuizen binnen 20 km 3

Kinderopvang Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,2km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,2km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3,1

Detailhandel Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot grote supermarkt 2,9km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,9km
Afstand tot warenhuis 11,1km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,7
Grote supermarkten binnen 5 km 2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 0,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 4
Warenhuizen binnen 10 km -
Warenhuizen binnen 20 km 9,2
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Bedrijfsvestigingen totaal 30
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 10
R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Horeca Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot café 4,3km
Afstand tot cafetaria 4,3km
Afstand tot hotel 8,3km
Afstand tot restaurant 0,2km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 1
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 1,1
Hotels binnen 20 km 39,6
Restaurants binnen 1 km 1
Restaurants binnen 3 km 2,1
Restaurants binnen 5 km 4

Criminaliteit Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde 1
Totaal vermogen vernieling en geweld 5
Totaal vermogensmisdrijven -
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,2km
Afstand tot treinstations 3,8km
Afstand tot belangrijk overstapstation 13,2km

Motorvoertuigen Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Motorfietsen 10
Personenauto's totaal 105
Personenauto's benzine (brandstof) 75
Personenauto's overige (brandstof) 35
Personenauto's per huishouden 1,4
Personenauto's per km2 42

Recreatie Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Afstand tot attractie 11,3km
Afstand tot bioscoop 13,1km
Afstand tot kunstijsbaan 11,9km
Afstand tot sauna 11,5km
Afstand tot zonnebank 13km
Afstand tot zwembad 11,3km
Attracties binnen 10 km -
Attracties binnen 20 km 4,4
Attracties binnen 50 km 16
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Inwoners vanaf 15 jaar 170
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 120
Inwoners vanaf de AOW uitkering 40
AOW uitkering 40
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 10
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Gemiddeld gasverbruik 1.860m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.240kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.550kwh
Huurwoning gasverbruik 1.600m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.320kwh
Eigen woning gasverbruik 1.900m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 3.160kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.860m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.420kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.970m3

Zonnestroom Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Aantal installaties bij woningen 23
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 77

Stedelijkheid Baard

  Dorpen Zuid West
Baard
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 26

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling