Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Baard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Baard

Baard is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 200 inwoners en daarmee de 2168 grootste stad van Nederland. Het heeft 80 huishoudens met een gemiddelde waarde van €221.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.300.


Inwoners 200


Aantal huishoudens 80


Gemiddelde woningwaarde €221.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Baard

Huishoudens Baard

Baard heeft in totaal 200 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €221.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 15


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 30


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 79


Gemiddelde woningwaarde €221.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Baard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km


Afstand tot grote supermarkt 2,90km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,20km


Afstand tot school 0,30km


Scholen binnen 3 km 2,10

Andere plaatsen in de regio Baard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idzega, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Baard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Baard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Baard

Huizenmarkt Baard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Baard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Baard.

Woningmarkt Baard

112 Baard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Baard welke zijn binnengekomen via p2000 Baard.

Ongeval met letsel op Fâldenserwei in Baard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baard faldenserwei
op 30-10-23

Ongeval met letsel op Dekemawei in Baard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baard cafe baard dekemawei
op 23-01-23

Brandweer met spoed voor Persoon te water
p 1 bnn-01 persoon te water petronella moensstrjitte de grits kubaard 026110 024611 025793 026032
op 18-10-22

Ongeval met letsel op N359
p 1 bnn-03 hv weg letsel n359 re - westergoawei 52,0 kubaard 027393 026032
op 04-08-22

Actuele 112 meldingen Baard

Aantal inwoners Baard

Baard heeft in totaal 200 inwoners en is daarmee de 2168 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Baard


Mannen 105


Vrouwen 90


Ongehuwd 85


Gehuwd 90


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Baard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Baard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Baard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Baard

In de omgeving van Baard zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.400


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.300

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Baard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Baard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Baard op Funda.

Koopwoningen Baard

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling