Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Mantgum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Mantgum

Mantgum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.155 inwoners en daarmee de 1386 grootste stad van Nederland. Het heeft 460 huishoudens met een gemiddelde waarde van €225.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700.


Inwoners 1.155


Aantal huishoudens 460


Gemiddelde woningwaarde €225.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Mantgum

Huishoudens Mantgum

Mantgum heeft in totaal 1.155 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €225.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 105


Huishoudens zonder kinderen 175


Huishoudens met kinderen 180


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,52


Woning voorraad 466


Gemiddelde woningwaarde €225.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Mantgum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 7,04km


Afstand tot grote supermarkt 0,36km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,55km


Afstand tot school 0,45km


Scholen binnen 3 km 1,36

Andere plaatsen in de regio Mantgum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Mantgum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Mantgum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Mantgum

Huizenmarkt Mantgum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Mantgum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Mantgum.

Woningmarkt Mantgum

112 Mantgum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Mantgum welke zijn binnengekomen via p2000 Mantgum.

Traumaheli naar Mantgum
mmt-inzet mantgum
op 06-02-24

Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Hoxwier in Mantgum
p 1 bnn-01 ass. ambu afhijsen hoxwier mantgum 026150 026031
op 19-06-23

Gaslek op Skillaerderdyk in Mantgum
p 1 bnn-04 hv overig gaslekkage buiten skillaerderdyk mantgum 026193 026031
op 25-04-23

Brandweer naar Skillaerderdyk in Mantgum
p 5 bnn-01 geplande actie stroom aggregaat c2000 site 219 skillaerderdyk mantgum 030nsa
op 04-04-23

Gaslek op Master Jansenstrjitte in Mantgum
p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten master jansenstrjitte mantgum 026193 026031
op 17-03-23

Actuele 112 meldingen Mantgum

Aantal inwoners Mantgum

Mantgum heeft in totaal 1.155 inwoners en is daarmee de 1386 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Mantgum


Mannen 580


Vrouwen 575


Ongehuwd 505


Gehuwd 545


Gescheiden 55


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Mantgum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Mantgum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Mantgum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Mantgum

In de omgeving van Mantgum zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.700


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 30


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Mantgum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Mantgum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Mantgum op Funda.

Koopwoningen Mantgum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling