Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Mantgum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Mantgum

Mantgum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.155 inwoners en daarmee de 1386 grootste stad van Nederland. Het heeft 460 huishoudens met een gemiddelde waarde van €225.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700.


Inwoners 1.155


Aantal huishoudens 460


Gemiddelde woningwaarde €225.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Mantgum

Huishoudens Mantgum

Mantgum heeft in totaal 1.155 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €225.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 105


Huishoudens zonder kinderen 175


Huishoudens met kinderen 180


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,52


Woning voorraad 466


Gemiddelde woningwaarde €225.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Mantgum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 7,04km


Afstand tot grote supermarkt 0,36km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,55km


Afstand tot school 0,45km


Scholen binnen 3 km 1,36

Andere plaatsen in de regio Mantgum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Mantgum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Mantgum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Mantgum

Huizenmarkt Mantgum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Mantgum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Mantgum.

Woningmarkt Mantgum

112 Mantgum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Mantgum welke zijn binnengekomen via p2000 Mantgum.

Gaslek op Skillaerderdyk in Mantgum
p 1 bnn-04 hv overig gaslekkage buiten skillaerderdyk mantgum 026193 026031
op 25-04-23

Brandweer naar Skillaerderdyk in Mantgum
p 5 bnn-01 geplande actie stroom aggregaat c2000 site 219 skillaerderdyk mantgum 030nsa
op 04-04-23

Gaslek op Master Jansenstrjitte in Mantgum
p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten master jansenstrjitte mantgum 026193 026031
op 17-03-23

Brandweer naar Mantgum
coordinator graag tel contatc ac tco-b mantgum
op 13-12-22

Brandweer met spoed naar Gibbeflecht in Mantgum
p 1 bnn-05 ass. ambu ovd-b gibbeflecht mantgum 026193
op 13-12-22

Actuele 112 meldingen Mantgum

Aantal inwoners Mantgum

Mantgum heeft in totaal 1.155 inwoners en is daarmee de 1386 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Mantgum


Mannen 580


Vrouwen 575


Ongehuwd 505


Gehuwd 545


Gescheiden 55


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Mantgum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Mantgum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Mantgum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Mantgum

In de omgeving van Mantgum zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.700


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 30


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Mantgum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Mantgum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Mantgum op Funda.

Koopwoningen Mantgum

Buurtgegevens Mantgum

Oppervlakte Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Oppervlakte totaal 515 75
Oppervlakte land 510 71
Oppervlakte water 5 4

Bevolking Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Aantal inwoners 65 1.080
Vrouwen 25 540
Mannen 40 540
Ongehuwd 35 465
Gehuwd 30 510
Verweduwd - 45
Gescheiden - 55
Bevolkingsdichtheid 13 1.526
Huishoudens totaal 20 435
Huishoudens met kinderen 15 165
Huishoudens zonder kinderen 5 170
Eenpersoonshuishoudens - 100
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,1 2,5
Leeftijd 0 - 15 jaar 15 190
Leeftijd 15 - 25 jaar 5 115
Leeftijd 25 - 45 jaar 10 190
Leeftijd 45 - 65 jaar 25 335
Leeftijd 65+ 10 245
Geboorte totaal - 5
Geboorte relatief 29% 4%
Sterfte totaal - -
Sterfte relatief - 3%
Westerse inwoners - 60
Niet-westerse inwoners - 35
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - -
Migranten uit Suriname - 5
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 20

Inkomen Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Aantal inkomensontvangers 100 800
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 3,2%
Huishoudens met een laag inkomen - 4,2%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 25,5%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 21,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 23,7%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 35,1%

Wonen Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Gemiddelde woningwaarde €412k €239k
Bouwjaar vanaf 2000 5% 23%
Bouwjaar voor 2000 95% 77%
Huurwoningen totaal 5 14
Koopwoningen 95% 86%
Percentage bewoond 100% 99%
Percentage eengezinswoning 95% 98%
Percentage meergezinswoning 5% 2%
Percentage onbewoond - 1%
In bezit woningcorporatie - 13%
In bezit overige verhuurders 5% 2%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot apotheek 6,4km 7,1km
Afstand tot brandweerkazerne 1,4km 0,5km
Afstand tot huisartsenpost 11,9km 12,3km
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,1km 7,1km
Afstand tot ziekenhuis 11,9km 12,3km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - -
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 2

Kinderopvang Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,3km 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,3km 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,2 1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,5 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,3 2
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,3 2
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2,4 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3,9 3,6

Detailhandel Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot grote supermarkt 1,4km 0,3km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,3km 0,3km
Afstand tot warenhuis 12,1km 12,6km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,4 1
Grote supermarkten binnen 3 km 1 1
Grote supermarkten binnen 5 km 1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,7 2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2 2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 2 2
Warenhuizen binnen 10 km 0,1 -
Warenhuizen binnen 20 km 7,6 7,2
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Bedrijfsvestigingen totaal 15 90
A landbouw bosbouw en visserij - 5
B-F nijverheid en energie - 5
G+I handel en horeca - 5
H+J vervoer informatie en communicatie - 10
K-L financiële diensten onroerend goed - 10
M-N zakelijke dienstverlening - 30
R-U cultuur recreatie overige diensten - 15

Horeca Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot café 1,2km 0,4km
Afstand tot cafetaria 1,2km 0,4km
Afstand tot hotel 4,7km 5,1km
Afstand tot restaurant 2,9km 3,1km
Cafés binnen 1 km 0,3 1
Cafés binnen 3 km 1 1
Cafés binnen 5 km 1,2 1,5
Cafetaria's binnen 1 km 0,3 1
Cafetaria's binnen 3 km 1 1
Cafetaria's binnen 5 km 1 1
Hotels binnen 5 km 0,5 0,3
Hotels binnen 10 km 3,1 2,7
Hotels binnen 20 km 37,7 38
Restaurants binnen 1 km - -
Restaurants binnen 3 km 1 0,4
Restaurants binnen 5 km 3,3 3

Criminaliteit Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Totaal diefstal 8 8
Fietsendiefstal 4 4
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur 1 1
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1 1
Overige diefstal inbraak 2 2
Totaal vernieling 3 3
Vernieling aan auto 1 1
Overige vernieling 2 2
Totaal vernieling tegen openbare orde 3 3
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 3 3
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 19 19
Totaal vermogensmisdrijven 12 12
Overige vermogensmisdrijven 5 5
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 4 4
Gewelds en seksuele misdrijven 4 4
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking 1 1
Mishandeling 3 3
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,2km 3,6km
Afstand tot treinstations 1,5km 0,5km
Afstand tot belangrijk overstapstation 12,5km 12,9km

Motorvoertuigen Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Motorfietsen 5 50
Personenauto's totaal 45 550
Personenauto's benzine (brandstof) 30 405
Personenauto's overige (brandstof) 15 145
Personenauto's per huishouden - 1,2
Personenauto's per km2 - 774

Recreatie Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Afstand tot attractie 12,1km 12,7km
Afstand tot bioscoop 12,9km 13,5km
Afstand tot kunstijsbaan 12km 12,5km
Afstand tot sauna 16km 15,5km
Afstand tot zonnebank 12,2km 12,6km
Afstand tot zwembad 13,2km 13,7km
Attracties binnen 10 km - -
Attracties binnen 20 km 5,5 5,9
Attracties binnen 50 km 16 16
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km - -
Bioscopen binnen 20 km 3 3

Sociale zekerheid Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Inwoners vanaf 15 jaar 60 880
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 50 680
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 200
AOW uitkering 10 210
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 30
Bijstandsuitkering - 10
Werkloosheidsuitkering - 20

Energie Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Gemiddeld gasverbruik 2.660m3 1.480m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.170kwh 2.830kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.260kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.330m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.120kwh 2.930kwh
Eigen woning gasverbruik 2.750m3 1.510m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - 870m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.190kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.290m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.630kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.330m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.700kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.320m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.170kwh 3.270kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.620m3 1.740m3

Zonnestroom Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Aantal installaties bij woningen 80 80
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 265 265

Stedelijkheid Mantgum

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Mantgum
Dorpen Zuid West
Mantgum
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 99 152

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling