Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wytgaard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wytgaard

Wytgaard is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 565 inwoners en daarmee de 1784 grootste stad van Nederland. Het heeft 268 huishoudens met een gemiddelde waarde van €159.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.524.


Inwoners 565


Aantal huishoudens 268


Gemiddelde woningwaarde €159.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Wytgaard

Huishoudens Wytgaard

Wytgaard heeft in totaal 565 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €159.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 100


Huishoudens zonder kinderen 89


Huishoudens met kinderen 74


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,15


Woning voorraad 261


Gemiddelde woningwaarde €159.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wytgaard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,56km


Afstand tot grote supermarkt 2,94km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,62km


Afstand tot school 0,62km


Scholen binnen 3 km 1,53

Andere plaatsen in de regio Wytgaard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Haskerdijken, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Wytgaard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wytgaard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wytgaard

Huizenmarkt Wytgaard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wytgaard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wytgaard.

Woningmarkt Wytgaard

112 Wytgaard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wytgaard welke zijn binnengekomen via p2000 Wytgaard.

Woningbrand op Hegedyk in Wytgaard
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen hegedyk wytgaard 026150 026293 026131
op 25-12-22

Voertuigbrand op Hegedyk in Wytgaard
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto hegedyk wytgaard 026131
op 08-05-22

Ongeval met letsel in Wytgaard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wytgaard oenemadyk
op 01-03-22

Actuele 112 meldingen Wytgaard

Aantal inwoners Wytgaard

Wytgaard heeft in totaal 565 inwoners en is daarmee de 1784 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wytgaard


Mannen 293


Vrouwen 278


Ongehuwd 263


Gehuwd 233


Gescheiden 40


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Wytgaard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wytgaard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wytgaard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wytgaard

In de omgeving van Wytgaard zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.524 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.269


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.524

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 20


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Wytgaard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wytgaard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wytgaard op Funda.

Koopwoningen Wytgaard

Buurtgegevens Wytgaard

Oppervlakte Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Oppervlakte totaal 747 20
Oppervlakte land 745 20
Oppervlakte water 1 -

Bevolking Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Aantal inwoners 155 420
Vrouwen 75 200
Mannen 75 215
Ongehuwd 70 200
Gehuwd 75 165
Verweduwd - 20
Gescheiden 5 30
Bevolkingsdichtheid 21 2.138
Huishoudens totaal 60 205
Huishoudens met kinderen 20 55
Huishoudens zonder kinderen 25 60
Eenpersoonshuishoudens 10 85
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,6 2
Leeftijd 0 - 15 jaar 25 55
Leeftijd 15 - 25 jaar 20 45
Leeftijd 25 - 45 jaar 25 100
Leeftijd 45 - 65 jaar 50 135
Leeftijd 65+ 30 80
Geboorte totaal - 5
Geboorte relatief 13% 14%
Sterfte totaal - -
Sterfte relatief 6% 7%
Westerse inwoners 5 15
Niet-westerse inwoners - 5
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - -
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 5

Inkomen Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Aantal inkomensontvangers 100 400
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 8,5%
Huishoudens met een laag inkomen - 6,5%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,6%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 17,5% 17,3%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 38,7%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 33,3% 39,7%

Wonen Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Gemiddelde woningwaarde €378k €169k
Bouwjaar vanaf 2000 5% 12%
Bouwjaar voor 2000 95% 88%
Huurwoningen totaal 9 25
Koopwoningen 91% 74%
Percentage bewoond 100% 100%
Percentage eengezinswoning 100% 100%
Percentage meergezinswoning - -
Percentage onbewoond - -
In bezit woningcorporatie - 20%
In bezit overige verhuurders 9% 5%
Eigendom onbekend - 1%

Gezondheid Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot apotheek 7,6km 6,7km
Afstand tot brandweerkazerne 7,7km 7,2km
Afstand tot huisartsenpost 7,6km 6,7km
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,3km 0,3km
Afstand tot ziekenhuis 7,6km 6,7km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 0,5 1
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 1 1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 2

Kinderopvang Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,4km 0,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,4km 0,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,8 2
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 2,7 2,3
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 5,8 7
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,4 1
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2,5 1,8
Kinderdagverblijven binnen 5 km 6,3 8

Detailhandel Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot grote supermarkt 3,6km 2,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,2km 0,2km
Afstand tot warenhuis 7,9km 7km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,2 1
Grote supermarkten binnen 5 km 1,3 2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,5 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,6 1,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 2 2
Warenhuizen binnen 10 km 3,1 4
Warenhuizen binnen 20 km 6,7 7
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Bedrijfsvestigingen totaal 30 30
A landbouw bosbouw en visserij 15 5
B-F nijverheid en energie 5 5
G+I handel en horeca - 5
H+J vervoer informatie en communicatie - -
K-L financiële diensten onroerend goed - -
M-N zakelijke dienstverlening 5 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 10

Horeca Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot café 3km 3,6km
Afstand tot cafetaria 3,3km 3,9km
Afstand tot hotel 3,1km 2,2km
Afstand tot restaurant 4,3km 3,3km
Cafés binnen 1 km - -
Cafés binnen 3 km 0,6 -
Cafés binnen 5 km 1 1
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km 0,4 -
Cafetaria's binnen 5 km 1,6 2,2
Hotels binnen 5 km 2,5 3,4
Hotels binnen 10 km 14,8 16,2
Hotels binnen 20 km 30 30
Restaurants binnen 1 km - -
Restaurants binnen 3 km 0,1 -
Restaurants binnen 5 km 0,9 2

Criminaliteit Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Totaal diefstal - 1
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur - 2
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak - -
Totaal vernieling - 1
Vernieling aan auto - -
Overige vernieling - 1
Totaal vernieling tegen openbare orde - 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 2
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 6 12
Totaal vermogensmisdrijven 6 2
Overige vermogensmisdrijven 1 -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 3
Gewelds en seksuele misdrijven - 7
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling - 3
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,5km 1,8km
Afstand tot treinstations 7,5km 7,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 8,2km 7,3km

Motorvoertuigen Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Motorfietsen 10 25
Personenauto's totaal 95 245
Personenauto's benzine (brandstof) 65 190
Personenauto's overige (brandstof) 35 55
Personenauto's per huishouden 1,6 1,2
Personenauto's per km2 13 1.257

Recreatie Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Afstand tot attractie 8,9km 8km
Afstand tot bioscoop 8,8km 7,9km
Afstand tot kunstijsbaan 10,9km 10km
Afstand tot sauna 18,8km 17,9km
Afstand tot zonnebank 8km 7,1km
Afstand tot zwembad 10,4km 9,4km
Attracties binnen 10 km 1,6 2
Attracties binnen 20 km 5,8 6,3
Attracties binnen 50 km 17,7 18
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km 1,8 2
Bioscopen binnen 20 km 3 3

Sociale zekerheid Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Inwoners vanaf 15 jaar 130 360
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 110 290
Inwoners vanaf de AOW uitkering 20 70
AOW uitkering 30 70
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 10
Bijstandsuitkering - 10
Werkloosheidsuitkering - -

Energie Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Gemiddeld gasverbruik 1.990m3 1.300m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.390kwh 2.490kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.030kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.100m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.280kwh 2.660kwh
Eigen woning gasverbruik 1.830m3 1.380m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.240kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.030m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.480kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.170m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.760kwh 2.440kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.370m3 1.380m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.590kwh 2.790kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.130m3 1.550m3

Zonnestroom Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Aantal installaties bij woningen 9 35
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 37 106

Stedelijkheid Wytgaard

  Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Dorpen Zuid West
Wytgaard
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 64 79

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling