Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wytgaard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wytgaard

Wytgaard is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 565 inwoners en daarmee de 1784 grootste stad van Nederland. Het heeft 268 huishoudens met een gemiddelde waarde van €159.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.524.


Inwoners 565


Aantal huishoudens 268


Gemiddelde woningwaarde €159.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Wytgaard

Huishoudens Wytgaard

Wytgaard heeft in totaal 565 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €159.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 100


Huishoudens zonder kinderen 89


Huishoudens met kinderen 74


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,15


Woning voorraad 261


Gemiddelde woningwaarde €159.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wytgaard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,56km


Afstand tot grote supermarkt 2,94km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,62km


Afstand tot school 0,62km


Scholen binnen 3 km 1,53

Andere plaatsen in de regio Wytgaard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Haskerdijken, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Wytgaard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wytgaard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wytgaard

Huizenmarkt Wytgaard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wytgaard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wytgaard.

Woningmarkt Wytgaard

112 Wytgaard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wytgaard welke zijn binnengekomen via p2000 Wytgaard.

Ongeval met letsel op Hegedyk in Wytgaard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wytgaard hegedyk
op 24-09-23

Woningbrand op Hegedyk in Wytgaard
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen hegedyk wytgaard 026150 026293 026131
op 25-12-22

Voertuigbrand op Hegedyk in Wytgaard
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto hegedyk wytgaard 026131
op 08-05-22

Ongeval met letsel in Wytgaard
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wytgaard oenemadyk
op 01-03-22

Actuele 112 meldingen Wytgaard

Aantal inwoners Wytgaard

Wytgaard heeft in totaal 565 inwoners en is daarmee de 1784 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wytgaard


Mannen 293


Vrouwen 278


Ongehuwd 263


Gehuwd 233


Gescheiden 40


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Wytgaard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wytgaard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wytgaard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wytgaard

In de omgeving van Wytgaard zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.524 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.269


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.524

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 20


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Wytgaard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wytgaard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wytgaard op Funda.

Koopwoningen Wytgaard

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling