Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Hinnaard waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Hinnaard

Hinnaard is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 50 inwoners en daarmee de 2416 grootste stad van Nederland. Het heeft 20 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 25-45, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 50


Aantal huishoudens 20


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Hinnaard

Huishoudens Hinnaard

Hinnaard heeft in totaal 50 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 5


Huishoudens zonder kinderen 10


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 20


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Hinnaard

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,00km


Afstand tot grote supermarkt 5,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,60km


Afstand tot school 2,60km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Hinnaard

Hinnaard heeft in totaal 3 straten.


Monsamabuorren Sassingawei Spyk

Andere plaatsen in de regio Hinnaard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Hinnaard

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hinnaard? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Hinnaard

Huizenmarkt Hinnaard

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hinnaard? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hinnaard.

Woningmarkt Hinnaard

112 Hinnaard

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Hinnaard welke zijn binnengekomen via p2000 Hinnaard.

Actuele 112 meldingen Hinnaard

Aantal inwoners Hinnaard

Hinnaard heeft in totaal 50 inwoners en is daarmee de 2416 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Hinnaard


Mannen 30


Vrouwen 25


Ongehuwd 20


Gehuwd 20


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Hinnaard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hinnaard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hinnaard.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Hinnaard

In de omgeving van Hinnaard zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Hinnaard

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hinnaard? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hinnaard op Funda.

Koopwoningen Hinnaard

Buurtgegevens Hinnaard

Oppervlakte Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Oppervlakte totaal 233
Oppervlakte land 230
Oppervlakte water 3

Bevolking Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Aantal inwoners 50
Vrouwen 25
Mannen 30
Ongehuwd 20
Gehuwd 20
Verweduwd -
Gescheiden -
Bevolkingsdichtheid 22
Huishoudens totaal 20
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 10
Eenpersoonshuishoudens 5
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,5
Leeftijd 0 - 15 jaar 15
Leeftijd 15 - 25 jaar 5
Leeftijd 25 - 45 jaar 20
Leeftijd 45 - 65 jaar 15
Leeftijd 65+ 10
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Aantal inkomensontvangers -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Gemiddelde woningwaarde €366k
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 100%
Huurwoningen totaal 5
Koopwoningen 95%
Percentage bewoond 100%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 5%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot apotheek 4,1km
Afstand tot brandweerkazerne 5,1km
Afstand tot huisartsenpost 13,1km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,1km
Afstand tot ziekenhuis 13,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1,3
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km -
Ziekenhuizen binnen 20 km 2,8

Kinderopvang Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot buitenschoolse opvang 4,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,6km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,2
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 4,9

Detailhandel Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot grote supermarkt 5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 4,9km
Afstand tot warenhuis 11,7km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 0,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,7
Warenhuizen binnen 10 km -
Warenhuizen binnen 20 km 7,2
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Bedrijfsvestigingen totaal 5
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot café 4,7km
Afstand tot cafetaria 4,9km
Afstand tot hotel 11,5km
Afstand tot restaurant 3,3km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 1,1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 0,6
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km -
Hotels binnen 20 km 40,2
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,1
Restaurants binnen 5 km 3,8

Criminaliteit Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Totaal diefstal 3
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur 1
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1
Overige diefstal inbraak 1
Totaal vernieling 1
Vernieling aan auto -
Overige vernieling 1
Totaal vernieling tegen openbare orde 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 1
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 10
Totaal vermogensmisdrijven 8
Overige vermogensmisdrijven 4
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,4km
Afstand tot treinstations 8,1km
Afstand tot belangrijk overstapstation 17,3km

Motorvoertuigen Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Motorfietsen -
Personenauto's totaal 25
Personenauto's benzine (brandstof) 15
Personenauto's overige (brandstof) 10
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Afstand tot attractie 12,5km
Afstand tot bioscoop 12,2km
Afstand tot kunstijsbaan 16km
Afstand tot sauna 12,9km
Afstand tot zonnebank 17,1km
Afstand tot zwembad 11,4km
Attracties binnen 10 km -
Attracties binnen 20 km 4,1
Attracties binnen 50 km 16
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Inwoners vanaf 15 jaar 40
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 30
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10
AOW uitkering -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Gemiddeld gasverbruik 1.560m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.900kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.000kwh
Eigen woning gasverbruik 1.600m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 2.990kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.590m3

Zonnestroom Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Aantal installaties bij woningen 58
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 185

Stedelijkheid Hinnaard

  Littenseradiel
Hinnaard
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 11

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling