Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Leeuwarden waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Leeuwarden

Leeuwarden is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 93.395 inwoners en daarmee de 23 grootste stad van Nederland. Het heeft 50.130 huishoudens met een gemiddelde waarde van €143.290. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368.


Inwoners 93.395


Aantal huishoudens 50.130


Gemiddelde woningwaarde €143.290


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Leeuwarden

Huishoudens Leeuwarden

Leeuwarden heeft in totaal 93.395 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €143.290, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25.815


Huishoudens zonder kinderen 12.060


Huishoudens met kinderen 12.125


Gemiddelde huishoudensgrootte 1,83


Woning voorraad 48.260


Gemiddelde woningwaarde €143.290

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Leeuwarden

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,97km


Afstand tot grote supermarkt 0,67km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,51km


Afstand tot school 0,64km


Scholen binnen 3 km 13,38

Andere plaatsen in de regio Leeuwarden

Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boer, Boksum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Foudgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hegebeintum, Hempens, Herbaijum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Tersoal, Tirns, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Leeuwarden

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Leeuwarden

Huizenmarkt Leeuwarden

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leeuwarden.

Woningmarkt Leeuwarden

112 Leeuwarden

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Leeuwarden welke zijn binnengekomen via p2000 Leeuwarden.

Gaslucht op Taniaburg in Leeuwarden
p 1 bnn-05 stank/hind. lucht gaslucht binnen taniaburg leeuwarden 026193 026131
17 uur, 25 minuten geleden

Persoon te water op Boeierstraat in Leeuwarden
p 1 bnn-01 persoon te water boeierstraat leeuwarden 026110 026311 026193 026131 026132
18 uur, 20 minuten geleden

Ongeval met letsel op Groningerstraatweg in Leeuwarden
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 leeuwarden groningerstraatweg
20 uur, 23 minuten geleden

Woningbrand op Grote Kerkstraat in Leeuwarden
p 1 bnn-02 br woning grote kerkstraat leeuwarden 026150 026193 026131 026132
2 dagen, 13 uur geleden

Ongeval met letsel op Oostergoweg in Leeuwarden
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 leeuwarden oostergoweg
2 dagen, 17 uur geleden

Actuele 112 meldingen Leeuwarden

Aantal inwoners Leeuwarden

Leeuwarden heeft in totaal 93.395 inwoners en is daarmee de 23 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Leeuwarden


Mannen 46.245


Vrouwen 47.090


Ongehuwd 53.570


Gehuwd 27.065


Gescheiden 8.430


Geboorte totaal 835

Waardebepaling Leeuwarden

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leeuwarden? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leeuwarden.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Leeuwarden

In de omgeving van Leeuwarden zijn 2010 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.016


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.368

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 925


G+I handel en horeca 1.770


H+J vervoer informatie en communicatie 695


K-L financiële diensten onroerend goed 530


M-N zakelijke dienstverlening 2.010


R-U cultuur recreatie overige diensten 1.255

Funda Leeuwarden

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leeuwarden? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leeuwarden op Funda.

Koopwoningen Leeuwarden

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling