Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Easterwierrum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Easterwierrum

Easterwierrum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 322 inwoners en daarmee de 2020 grootste stad van Nederland. Het heeft 136 huishoudens met een gemiddelde waarde van €187.195. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €19.624.


Inwoners 322


Aantal huishoudens 136


Gemiddelde woningwaarde €187.195


Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Handel en horeca

Plattegrond Easterwierrum

Huishoudens Easterwierrum

Easterwierrum heeft in totaal 322 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €187.195, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 45


Huishoudens zonder kinderen 45


Huishoudens met kinderen 45


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 140


Gemiddelde woningwaarde €187.195

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Easterwierrum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,91km


Afstand tot grote supermarkt 3,22km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,68km


Afstand tot school 0,30km


Scholen binnen 3 km 1,70

Andere plaatsen in de regio Easterwierrum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Parrega, Peins, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Easterwierrum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Easterwierrum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Easterwierrum

Huizenmarkt Easterwierrum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Easterwierrum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Easterwierrum.

Woningmarkt Easterwierrum

112 Easterwierrum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Easterwierrum welke zijn binnengekomen via p2000 Easterwierrum.

Actuele 112 meldingen Easterwierrum

Aantal inwoners Easterwierrum

Easterwierrum heeft in totaal 322 inwoners en is daarmee de 2020 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Easterwierrum


Mannen 176


Vrouwen 151


Ongehuwd 161


Gehuwd 121


Gescheiden 20


Geboorte totaal -

Waardebepaling Easterwierrum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Easterwierrum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Easterwierrum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Easterwierrum

In de omgeving van Easterwierrum zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €19.624 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.230


Gemiddeld inkomen per inwoner €19.624

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Easterwierrum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Easterwierrum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Easterwierrum op Funda.

Koopwoningen Easterwierrum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling