112 Baard

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Baard die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Baard

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Baard.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Ongeval met letsel op Fâldenserwei in Baard

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baard faldenserwei

op 30-10-23

Ongeval met letsel op Dekemawei in Baard

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baard cafe baard dekemawei

op 23-01-23

Brandweer met spoed voor Persoon te water

p 1 bnn-01 persoon te water petronella moensstrjitte de grits kubaard 026110 024611 025793 026032

op 18-10-22

Ongeval met letsel op N359

p 1 bnn-03 hv weg letsel n359 re - westergoawei 52,0 kubaard 027393 026032

op 04-08-22

Andere plaatsen in de regio Baard

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idzega, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Plattegrond Baard

Aankoopmakelaar Baard

Wil je graag een woning aankopen in Baard en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Baard

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Baard? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Baard.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling