112 Britswert

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Britswert die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Britswert

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Britswert.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Ongeval met letsel op Kleasterdyk in Britswert

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert kleasterdyk

op 11-10-23

Ongeval met letsel op Froonackerdyk in Britswert

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert n384 - froonackerdyk

op 13-09-23

Gaslek op Kromwâl in Britswert

p 1 bnn-02 hv overig gaslekkage buiten kromwal britswert 025793 026031

op 27-12-22

Ongeval met letsel op Froonackerdyk in Britswert

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 britswert n384 - froonackerdyk,2

op 20-07-22

Andere plaatsen in de regio Britswert

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Plattegrond Britswert

Aankoopmakelaar Britswert

Wil je graag een woning aankopen in Britswert en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Britswert

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Britswert? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Britswert.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling