112 Boksum

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Boksum die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Boksum

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Boksum.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Ongeval met letsel op N359 in Boksum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum n359 - hendrik algerawei

op 04-03-24

Ongeval met letsel op N359 in Boksum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum n359 - hendrik algerawei

op 17-08-23

Woningbrand op Buorren in Boksum

p 1 bnn-03 br woning meterkast vrijstaand buorren boksum 027393 026131

op 27-05-23

Brandweer met spoed naar Pypsterbuorren in Boksum tilassistentie ambulance

p 1 bnn-02 ass. ambu til assistentie pypsterbuorren boksum 026131

op 30-04-23

Gaslek op Blessumerpaed in Boksum

p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten cbs otto clant skoalle blessumerpaed boksum 027393 026131

op 02-11-22

Ongeval met letsel op Nijlânsdyk in Boksum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum nijlansdyk

op 26-06-22

Ongeval met letsel in Boksum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boksum onbekend

op 22-05-22

Traumaheli naar Boksum

a1 mmt dia 13991 onbekend boksum 48892/ regio 02

op 22-05-22

Traumaheli naar Muontsehiem in Boksum

a1 dia muontsehiemxd boksum 173594

op 12-12-21

Andere plaatsen in de regio Boksum

Abbega, Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Britsum, Britswert, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Hegebeintum, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Plattegrond Boksum

Aankoopmakelaar Boksum

Wil je graag een woning aankopen in Boksum en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Boksum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boksum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boksum.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling