112 Baaium

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Baaium die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Baaium

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Baaium.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Assistentie ambulance op Alde Dyk in Baaium

p 1 bnn-01 ass. ambu tilassistentie alde dyk baaium 025132

op 15-07-23

Ongeval met letsel op Kleasterwei in Baaium

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baaium kleasterwei

op 18-11-22

Ongeval met letsel op Hasthemerwei in Baaium

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 baaium hasthemerwei

op 14-08-22

Andere plaatsen in de regio Baaium

Abbega, Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldtsjerk, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harlingen, Hartwerd, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nij Altoenae, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Parrega, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Plattegrond Baaium

Aankoopmakelaar Baaium

Wil je graag een woning aankopen in Baaium en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Baaium

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Baaium? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Baaium.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling